Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy för Laholmshem AB, rev 2016-04-26

 

Inledning

Alla som uppfyller bolagets nedanstående grundkrav, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan bli hyresgäster hos Laholmshem AB.

Grundkrav:

Man ska vara 18 år och myndig för att få underteckna hyreskontrakt. Man kan dock ställa sig i kö redan som 16 åring.

Laholmshem AB ska alltid kunna göra bedömningen att kommande hyresgäst har en rimlig ekonomisk situation för att kunna klara hyran för den sökta lägenheten. Detta innebär att man skall kunna påvisa egen inkomst (brutto 2,5 ggr hyran) minst sex månader från inflyttningsdatum samt en inkomsthistorik genom utdrag från skattekonto 2 månader tillbaka i tiden i det fall arbetsgivaren omsätter mindre än 2 msek. Godkänd egen inkomst är: förvärvsinkomst, a-kassa, studielån (CSN), pension (ålders- eller sjukpension), livränta och aktivitetsersättning. Projekt- och timanställda kan istället visa upp en inkomsthistorik minst 12 månader tillbaka i tiden tillsammans med rådande anställningsavtal.

Laholmshem tar sitt ansvar att agera affärsmässigt enligt lagstiftningen om allmännyttiga bostadsföretag (2010:879) och tar samtidigt ett socialt ansvar genom att, efter prövning enligt nedan, upplåta upp till 10% av sitt bostadsbestånd på 1198 lägenheter (lgh) avsedda för den öppna marknaden, dvs totalt 120 lgh till egna kontrakt för hyresgäster som inte klarar inkomstgränsen enligt ovan eller saknar godkänd inkomsttyp enligt ovan. I praktisk handling innebär detta att upp till 3 lgh per månad hyrs ut till hyresgäster som inte klarar ovanstående inkomstkrav men heller inte hyr en dyrare lgh än enligt Socialnämndens anvisningar för försörjningsstöd. Ingen uthyrning får dock ske om hyresgästen inte kan visa att hushållets samlade rådande månatliga resurser (alla typer av bidrag räknas då tillsammans med huvudbidraget enligt nedan) minst uppgår till existensminimum enligt Kronofogdens tabell efter att varmhyran är avdragen. Försörjningsstöd kan användas i bidragsberäkningen enligt ovan endast efter kontakt med Laholms kommun. Etableringsersättning kan användas i bidragsberäkningen enligt ovan om minst 12 månader återstår av den möjliga maxtiden på 24 månader. All uthyrning enligt ovanstående stycke sker genom anvisning från Laholms kommun, detta gäller från och med 1 augusti 2016.

Företagare kan uppvisa ”Besked” från skatteverket rörande ”Särskild A-skatt, (SA-skatt), F-skatt eller FA- skatt” samt utdrag från skattekonto som visar att minst tre förfallodagar passerats och då matchats mot egna motsvarande inbetalningar enligt skattekontot.

De som inte uppfyller de ekonomiska grundkraven kan ändå i undantagsfall bli hyresgäst om de har en av oss godkänd borgensförbindelse avseende både hyror som övriga eventuella krav med anledning av förhyrningen. Borgensförbindelse ska användas mycket restriktivt.

Man får inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar, skulder eller andra för boendet negativa referenser. Alla eventuella skulder till Laholmshem AB måste vara reglerade. Kunder med störningar i tidigare boende eller bristande hyresbetalningar erbjuds normalt inte bostad av Laholmshem AB.

Vi tar referenser från arbetsgivare och tidigare hyresvärdar, samt också en kreditupplysning innan vi lämnar ett bostadserbjudande.

Hyran är en förskottshyra och av nya hyresgäster kräver vi betalt första hyra, autogiro och uppvisad tecknad hemförsäkring för kontrakt.

Lägenheten skall användas som stadigvarande/permanent bostad.