GDPR

LAHOLMSHEM

Behandling av dina personuppgifter
Från och med den 25 maj 2018 hanterar Laholmshem AB dina personuppgifter enligt den nya lagen om GDPR (General Data Protection Regulation) som är en ny EU-förordning som gäller för hela EU. Det är viktigt för oss på Laholmshem att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

Vad är en personuppgift och när behandlar vi personuppgifter?
Personuppgifter är all information som kan kopplas direkt eller spåras till dig som person.

Exempel på personuppgifter som vi lagrar och använder, är de uppgifter du lämnar när du skapar ett användarkonto hos oss som tex. för-och efternamn, adress, c/o, postnummer, postort, e-post, telefonnummer och personnummer. Vi lagrar de uppgifter du lämnar för att hantera din ansökan om bostad, när du är kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund upphört.

När du registrerar dig i vår bostadskö
Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Du kan när som helst radera din ansökan om du inte önskar stå kvar i kön. Vi har ett aktivitetskrav när du söker bostad hos oss för att säkerställa att du fortfarande vill stå kvar i vår kö. Detta innebär att du måste logga in på Mina Sidor och uppdatera din ansökan minst en gång var tolfte månad (1 år). Om du inte loggar in och uppdaterar din ansökan kommer du bli raderad ur kön.

Vid erbjudande om bostad
När du erbjuds en bostad hos Laholmshem behöver vi behandla fler uppgifter om dig. De personuppgifter som blir aktuella är t ex uppgifter om din ekonomi, om din anställning och om hur du har skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Laholmshem kommer därför att göra en kreditupplysning och inhämta uppgifter från inkassobolag och kronofogdemyndigheten. Dessutom kommer vi inhämta anställningsintyg och andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss.  Har du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.  Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende kommer vi att hämta in beslut från socialnämnden.

Under hyresförhållandet
När du får ett hyresavtal hos Laholmshem kommer bolaget att behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Det innebär att Laholmshem kommer att behandla dina uppgifter för att kunna t ex skicka ut hyresavier, registrera inbetalningar av hyra, anmäla bankkonto till autogiro och E-faktura, läsa av förbrukning av el, vatten och värme, när vi hyresförhandlar eller när vi skickar ut information. Vidare kommer Laholmshem behöva behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla och marknadsföra bolagets och andra företags tjänster och service. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Om det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk kommer Laholmshem också att behandla dina personuppgifter. Det kan t ex ske om det förekommer störningar eller uppstår skador i lägenheten. Även vid försenade eller uteblivna hyresbetalningar kommer vi att behandla dina personuppgifter. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter och inkassobolag.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t ex gälla entreprenörer som ska reparera något i din lägenhet, utföra låsöppning, säkerhetsföretag som håller ditt bostadsområde säkert, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. En borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

När ditt hyresförhållande till oss är slut.
Vi gallrar och rensar personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet, men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år, detta enligt bokföringslagen. Vi är ett kommunalt, allmännyttigt bostadsbolag och omfattas därför av Tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vrt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, till exempel hyresavtal, brev och intyg. En allmän handling kan i vissa fall begäras ut av annan person. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan.     

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi korrigerar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. På Mina Sidor har du möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter. Om du inte tycker att vi behandlar dina personuppgifter enlighet med Dataskyddsförordningen har du rätt att motsätta dig vår behandling. Det kan du göra både till oss och till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Laholmshem har en utsedd personuppgiftssamordnare Jonatan Borggren.